budownictwo

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego w Jeleniej Górze

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego w Jeleniej Górze oferuje studia inżynierskie na kierunku Budownictwo. Program nauczania umożliwia zdobywanie wiedzy niezbędnej do projektowania, nadzoru i zarządzania budową wykorzystując nowoczesne technologie komputerowe.

Wydziały w ośrodku

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego:

Kierunek: Budownictwo – studia inżynierskie
Na wydziale zdobędziesz wiedzę pozwalającą budować nowy świat! Nauczysz się projektować różnorodne budowle, nadzorować budowę i zarządzać nią z zastosowaniem nowoczesnej techniki komputerowej. Będziesz projektować i realizować różnego rodzaju obiekty budowlane (budynki mieszkalne i biurowe, budowle przemysłowe, drogi, mosty, linie kolejowe, lotniska, budowle wodne), kierować wszelką działalnością produkcyjną, usługową i handlową w branży budowlanej, a także będziesz posiadał umiejętności menedżerskie niezbędne przy formułowaniu ofert i prowadzeniu negocjacji inżynierskich. Dzięki wykształceniu zdobytemu na wydziale znajdziesz pracę zarówno w biurach projektowych, jak i w firmach zajmujących się procesami budowlanymi oraz w zarządzaniem tą branżą. Na pierwszych latach program nauczania na wszystkich specjalnościach obejmuje m.in. chemię budowlaną, materiały budowlane, mechanikę konstrukcji, metody komputerowe w budownictwie, budownictwo ogólne, konstrukcje betonowe i metalowe, fundamentowanie, języki obce.

Wydział Mechniczny:

Z ramienia sekretariatu toku studiów opiekunem na obu kierunkach tego wydziału jest Teresa Walkiewicz.

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – Studia stacjonarne inżynierskie.
Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZiIP) jest przeznaczony dla osób potrafiących łączyć nowoczesną wiedzę inżynierską z umiejętnościami menedżerskimi. Kierunek ten powstał na zapotrzebowanie rynku wobec braku fachowców, którzy równolegle z wiedzą inżynierską posiadaliby umiejętności z zakresów: zarządzania, rachunkowości, finansów, prawa, ekologii, logistyki itp. Z istoty kierunku ZiIP wynika sposób kształcenia, który obok przedmiotów podstawowych – ogólnych jak matematyka, informatyka, fizyka itp. przewiduje kształcenie kierunkowe i specjalistyczne uwzględniające: podstawy zarządzania, mikro i makroekonomia, statystyka inżynierska, podstawy logistyki, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie strategiczne, badania operacyjne, zarządzanie przedsięwzięciem itp. Nabyte umiejętności i wiedza merytoryczna absolwenta kierunku ZiIP wskazują potencjalne miejsca zatrudnienia tj. małe, średnie i duże przedsiębiorstwa produkcyjne lub usługowe, banki, instytucje leasingowe i ubezpieczeniowe, działy techniczno-marketingowe w urzędach państwowych itp.

Kierunek: Transport – Studia stacjonarne inżynierskie.
Na tym wydziale student otrzymuje wiedzę z zakresu mechaniki, informatyki, technik organizacji i zarządzania oraz marketingu. Ma do wyboru wiele specjalności związanych z projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją, organizacją i sterowaniem systemami transportu, logistyką oraz zarządzaniem jakością. Absolwenci Wydziału Mechanicznego znajdują zatrudnienie nie tylko w przemyśle maszynowym, ale także w innych branżach przemysłu, poczynając od transportu poprzez przemysł wydobywczy i energetykę, po przemysł komputerowy, różnego rodzaju przetwórstwo i budownictwo. Po tych studiach absolwent będzie doskonale przygotowany do spełniania zadań inżynierskich w różnych specjalnościach.

Studium Kształcenia Podstawowego:
To studium przygotowane jest dla studentów niezdecydowanych, na którym kierunku Politechniki chcieliby studiować. Studiując tu student ma możliwość wyboru kierunku podczas pierwszego roku studiów. Na pierwszym roku studiuje się przedmioty ogólne, m. in. matematykę, fizykę, informatykę oraz wybrane przedmioty przygotowujące do studiów na interesujących studenta wydziałach i kierunkach. Spełnienie kryteriów określonych przez dany wydział, umożliwia wybór kierunku. Student, który zrealizuje zaplanowany program będzie porównywalny ze studentem danego wydziału i bez straty roku zostaje przyjęty na drugi rok.

Wydział Elektroniki:

Z ramienia sekretariatu toku studiów ośrodka opiekunem jest mgr inż. Jolanta Kulińska.

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja, kształcenie odbywa się w specjalności – Sieci telekomunikacyjne – studia stacjonarne inżynierskie.
Na naszym wydziale otrzymasz wszechstronna wiedzę o najszybciej rozwijających się dziedzinach nauki i techniki, zwanych potocznie nowymi technologiami. Kształcimy specjalistów w zakresie: budowy i eksploatacji komputerów, sieci komputerowych oraz zastosowań informatyki w różnych dziedzinach techniki, systemów sterowania z zastosowaniem komputerów i robotów, projektowania, realizacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych oraz urządzeń do transmisji danych, sygnałów, dźwięków, obrazu. Zdobyta na tych studiach wiedza specjalistyczna, wzbogacona danymi o aktualnych i przyszłych technologiach oraz treningiem w profesjonalnych laboratoriach specjalistycznych, umożliwi ci znalezienie pracy zarówno w firmach elektronicznych, jak i w innych dziedzinach gospodarki – bo elektronika i informatyka są wszędzie.

Wydział Inżynierii środowiska:

Z ramienia sekretariatu toku studiów ośrodka opiekunem jest Maria Małetka.

Kierunek: Inżynieria Środowiska Kształcenie odbywa się w specjalności – Technologie w inżynierii Środowiska – studia stacjonarne inżynierskie.
Kończąc studia na tym wydziale będziesz miał umiejętności do prowadzenia prac badawczych, projektowych i eksploatacyjnych. Będziesz dysponował wiedza o źródłach zanieczyszczenia środowiska, sposobach oczyszczania wody do celów komunalnych i przemysłowych oraz sposobach jej dystrybucji, systemach ciepłowniczych i ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, kanalizacji i wodociągów. Nieobca ci będzie także wiedza o technologiach odprowadzania i oczyszczania ścieków, zasadach gospodarki odpadami (odzysk, recykling i unieszkodliwianie) oraz przedsięwzięciach technicznych i ekonomicznych, służących ochronie czystości gleby, wody i powietrza, Po IV-tym roku studiów masz szansę nauki w ramach europejskich studiów Master of Science in Environmental Technology, dzięki którym uzyskasz dyplom De Montfort University of Leicester (Wielka Brytania) oraz równolegle – dyplom Wydziału Inżynierii środowiska Politechniki Wrocławskiej. Po studiach możesz podjać pracę w bardzo wielu miejscach, np. w jednostkach administracji państwowej oraz samorzadowej, biurach projektowych, przedsiębiorstwach wykonawczych, zakładach przemysłowych (eksploatacja) oraz przedstawicielstwach producentów armatury i urządzeń.

Wydział Elektryczny:
Z ramienia sekretariatu toku studiów ośrodka opiekunem jest Maria Małetka.

Kierunek: Automatyka i Robotyka kształcenie odbywa się w specjalności – Elektroenergetyki, Inżynierii elektrycznej – studia stacjonarne inżynierskie, zajęcia w Jeleniej Górze odbywaja się przez 4 semestry, pozostałe 3 we Wrocławiu.
Absolwent tego kierunku posiada szeroką wiedzę z zakresu informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych. Posiada także umiejętność korzystania ze sprzętu komputerowego w ramach użytkowania profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego, jak i opracowania własnych aplikacji oprogramowania i sterowników logicznych, z sieci komputerowych i sieci przemysłowych przy eksploatacji i programowania układów automatyki, z systemów sterowania oraz z systemów wspomagania decyzji. Absolwent jest przygotowany do eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach. Jest przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym, budowy maszyn, metalurgicznym, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznym oraz ochrony środowiska.

Kierunek: Elektrotechnika kształcenie odbywa się w specjalności – Elektroenergetyki, Inżynierii elektrycznej – studia stacjonarne inżynierskie, zajęcia w Jeleniej Górze odbywają się przez 4 semestry, pozostałe 3 we Wrocławiu.
Na kierunku Elektrotechnika studenci mają możliwość w zakresie szeroko pojmowanej elektrotechniki, a więc problemów związanych z wytwarzaniem, rozdziałem, przesyłem oraz przetwarzaniem i użytkowaniem energii elektrycznej. Ze względu na wymagania nowoczesnej techniki i technologii, stosowanej obecnie w energetyce i przemyśle, studia kierunkowe uzupełnione są wiedzą z elektroniki u techniki mikroprocesorowej, informatyki oraz techniki zarządzania i marketingu.

Wydział Informatyki i Zarządzania:
Z ramienia sekretariatu toku studiów ośrodka opiekunem jest mgr inż. Anna Pieńkowska.

Kierunek: Zarządzanie (studia w języku wykładowym angielskim) Kształcenie odbywa się w specjalności – Zarządzanie informacja w przedsiębiorstwie – studia stacjonarne licencjackie (3-letnie).
Jest to kierunek jedyny w swoim rodzaju na naszej uczelni w Jeleniej Górze, gdzie wszystkie wykłady odbywają się tylko w języku angielskim. Grupę studencką stanowią tu w równej części studenci polscy, czescy i niemieccy. Studia odbywają się przez 1-szy rok na Uniwersytecie w Libercu (Czechy), w Jeleniej Górze przez 2-gi rok i w Wyższej Szkole Technicznej w Zittau/Görlitz (Niemcy) przez 3-ci rok studiów. Studia te są wspólną międzynarodową inicjatywą Politechniki Wrocławskiej z dwiema powyżej wymienionymi Szkołami Wyższymi Czeską i Niemiecką. Studenci otrzymują tu w czasie studiów 3-letnich oprócz dyplomu licencjata Politechniki Wrocławskiej, również certyfikaty o ukończeniu Szkół Wyższych w Czechach i Niemczech. Kształcenie odbywa się na specjalności Zarządzanie Informacją w Przedsiębiorstwie. Po ukończeniu studiów będziesz posiadał wiedzę w zakresie gromadzenia, przetwarzania i przesyłania informacji za pomocą metod i technik informatycznych, projektowania inżynierskiego oraz zarządzania przedsiębiorstwem.

(wpis archiwalny z 2008 r.) f:652234 / pixabay

Aktualne informacje znaleźć można pod adresem: https://bip.pwr.edu.pl/struktura-uczelni/struktura-organizacyjna/wydzialy/wydzial-budownictwa